Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Γνωμοδότηση για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για τους γεωτεχνικούς

Με την γνωμοδότηση 31/VII/2013 της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1948/Β/12-08-2013, προτείνεται η μη διατήρηση της απαίτησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, δεδομένου ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις παρέκκλισης κατά τα προβλεπόμενα στο ν.3919/2011. Η διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση των εν λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων μπορεί να εξυπηρετηθεί επαρκώς και στο αναγκαίο μέτρο με το σύστημα της αναγγελίας του άρθρου 3 παρ. 1 του ν.3919/2011.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.3919/2011 "το επάγγελμα ασκείταιελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία."

Ουσιαστικά προτείνεται η κατάργηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ και η αντικατάσταση της με τη διαδικασία της αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος, ενώ συνεχίζουν να υφίστανται οι υπάρχουσες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου