Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

ΠΔ 145/2014 - Εκπαίδευση ισότιμα εκπαιδευμένων ατόμων για απασχόληση ως υπεύθυνοι επιστήμονες στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και την εμπορία λιπασμάτων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄235) το Προεδρικό Διάταγμα 145/2014 με το οποίο καθορίζεται το πρόγραμμα, οι φορείς και η διάρκεια της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούμενο σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και εμπορίας λιπασμάτων προσωπικό, προκειμένου να θεωρείται ισότιμα εκπαιδευμένο με τον υπεύθυνο επιστήμονα των επιχειρήσεων αυτών.
Αυτό έρχεται σε συνέχεια του Ν. 4152/2013 (βλ. σελ. 29), όπου απελευθερώνεται η παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και η εμπορία λιπασμάτων και δίνεται η δυνατότητα απασχόλησης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς ως υπεύθυνο επιστήμονα, ισότιμα εκπαιδευμένα άτομα.

Παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών
Οι πτυχιούχοι του πανεπιστημιακού και του τεχνολογικού τομέα, ειδικοτήτων συναφών των βιολογικών επιστημών, ιδίως οι δασολόγοι και οι βιολόγοι της ημεδαπής ή αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός ΕΕ  θεωρούνται ισότιμα εκπαιδευμένοι στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών με τον υπεύθυνο επιστήμονα, τα προσόντα του οποίου καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 6 και 15 παρ. 2 του ν. 1564/1985 (Α΄ 164), όταν έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει:
α) Την παρακολούθηση και εξέταση σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, που καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
Βασικές αρχές−Τεχνική καλλιέργειας καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, αναπαραγωγή καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, τεχνολογία−έλεγχος−πιστοποίηση−εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, φυσιολογία φυτών, εχθροί και ασθένειες καλλιεργουμένων φυτικών ειδών−
καταπολέμησή τους, βελτίωση φυτών, αρδεύσεις−θρέψη φυτών, και
β) Την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών.
Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο (2) αφορούν στην παρακολούθηση των μαθημάτων της περ. α) και το τρίτο αφορά στην πρακτική άσκηση της περ. β).
Ως φορείς εκπαίδευσης, ορίζονται τα συναφή με το αντικείμενο αυτό Τμήματα ή Σχολές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και τα Τμήματα Σχολών του τεχνολογικού τομέα, οι πτυχιούχοι των οποίων διαθέτουν τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς και οι αντίστοιχες αναγνωρισμένες ιδιωτικές σχολές και ιδρύματα της Χώρας.
Οι φορείς εκπαίδευσης καθορίζουν το ύψος των διδάκτρων και τον τρόπο καταβολής τους από τους ενδιαφερόμενους.
Τα προτεινόμενα από τους φορείς της παρ. 5 αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης και τα προσόντα των εκπαιδευτών αξιολογούνται και πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις που τον διέπουν.

Εμπορία λιπασμάτων
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης δύνανται να παρακολουθούν:
α) οι πτυχιούχοι του πανεπιστημιακού τομέα τμημάτων συναφών με τη γεωπονική επιστήμη, ιδίως τμημάτων Δασολογικής, Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της ημεδαπής ή αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός ΕΕ, των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν περιλαμβάνουν ειδικώς την εμπορία λιπασμάτων,
β) οι πτυχιούχοι Γεωπονίας του τεχνολογικού τομέα, τμημάτων συναφών με τη γεωπονία, της ημεδαπής ή αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός ΕΕ, των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν περιλαμβάνουν ειδικώς την εμπορία λιπασμάτων.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει:
α) Για τους ενδιαφερόμενους της περ. α), ενδεικτικά τις ενότητες: Εισαγωγή στη Γεωπονία (στοιχεία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Δενδροκομίας− Αμπελουργίας − Λαχανοκομίας− Ανθοκομίας− Βοτανικής), Λιπασματολογία, Φυσιολογία Φυτών− Γονιμότητα και Θρέψη, Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία για τα λιπάσματα. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει μόνο όσες από τις ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης δεν έχει διδαχθεί προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά.
β) Για τους ενδιαφερόμενους της περ. β):
αα) θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα Ανόργανης και Οργανικής Χημείας, Εισαγωγής στη Γεωπονία, Χημείας Εδάφους, Μαθηματικών, Στατιστικής, Γεωργίας, Στοιχεία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας− Δενδροκομίας − Αμπελουργίας − Λαχανοκομίας− Ανθοκομίας, Βοτανικής,
Φυσιολογίας Φυτών, Λιπασματολογίας, Εδαφολογίας, Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος, Θρέψης Φυτών, Αγροτικής Οικονομίας, Βιολογικής Γεωργίας, Γεωργικής Υδραυλικής, Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία για τα λιπάσματα. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει μόνο όσες από τις ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης δεν έχει διδαχθεί προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά, και
ββ) την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων.
Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται:
α) για τους ενδιαφερόμενους της περ. α) το ανώτερο σε έξι (6) μήνες κατά περίπτωση κατεχόμενου πτυχίου, με βάση το επίπεδο των συναφών
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του εκπαιδευομένου και
β) για τους ενδιαφερόμενους της περ. β) κατά περίπτωση κατεχόμενου πτυχίου, με βάση το επίπεδο των συναφών προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών του εκπαιδευομένου, το ανώτερο σε δύο (2) έτη, εκ των οποίων οι δύο (2) μήνες αφορούν στην πρακτική άσκηση.
Ως φορείς εκπαίδευσης ορίζονται και για τις δύο ως άνω περιπτώσεις α) και β):
α) το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και τα Τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα οποία χορηγούν πτυχία γεωπόνου και
β) τα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων των Ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα.
Οι φορείς εκπαίδευσης της παρ. 5 καθορίζουν το ύψος των διδάκτρων και τον τρόπο καταβολής τους από τους ενδιαφερόμενους.
Τα προτεινόμενα από τους φορείς της παρ. 5 αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης και τα προσόντα των εκπαιδευτών αξιολογούνται και πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις που τον διέπουν.

Παλαιότερα σχετικά άρθρα:

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Διαβούλευση τροποποίησης αποστάσεων ψεκασμού από κατοικημένες περιοχές

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί πρόταση τροποποίησης του άρθρου 26 της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β ́1883) ΚΥΑ που αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των χώρων ψεκασμού και ειδικών χώρων, όπως κατοικημένες περιοχές, νοσοκομεία, σχολεία, ξενοδοχεία, χώρους αστικού πρασίνου κ.α. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις τους μέχρι της 28 Νοεμβρίου 2014 στη διεύθυνση syg032@minagric.gr

Κείμενο διαβούλευση για τροποποίηση αποστάσεων ψεκασμού από κατοικημένες περιοχές

Εκλογές ΓΕΩΤΕΕ - Κυριακή 2 Νοεμβρίου 8:00 - 18:00

Μήνυμα από το ΔΣ του Συλλόγου Γεωπόνων Νομού Ηρακλείου
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο έχει απαξιωθεί τα τελευταία χρόνια στα μάτια των γεωτεχνικών, κάτι το οποίο γίνεται εμφανές από το απογοητευτικό ποσοστό συμμετοχής στις τελευταίες εκλογές (15,7% στο σύνολο της χώρας, 19% για το Παράρτημα Κρήτης). Όμως τέτοια απαξίωση δεν του αξίζει. Το ΓΕΩΤΕΕ μπορεί να μην συνδικαλιστικό όργανο, από τον ίδιο τον ιδρυτικό του νόμο όμως ορίζεται ότι, μεταξύ πολλών άλλων, "προασπίζει τα επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα των γεωτεχνικών και μεριμνά για την προαγωγή και την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του................". Είναι ένας θεσμός που λίγοι επαγγελματικοί κλάδοι έχουν το προνόμιο να διαθέτουν. Ως θεσμός έχει διάφορες αδυναμίες όμως όπως συμβαίνει σε κάθε συλλογική δομή, οι άνθρωποι που υπηρετούν είναι τελικά που κάνουν κάτι να δουλέψει ή να απαξιωθεί.

Μη επιτρέψετε σε μία μειοψηφία να αποφασίζει για εσάς, συμμετέχετε στις εκλογές και ορίσετε αυτούς που θεωρείται εσείς άξιους να σας εκπροσωπήσουν.

Ενημερωθείτε για τις εκλογές και κοιτάξτε τις λίστες των υποψηφίων. Kάποιοι ίσως αξίζουν την ψήφο σας, ενώ η απουσία σίγουρα δεν βοηθά την προσπάθεια για κάτι καλύτερο.

Περιεχόμενα μηνύματος
  1. Εκλογική διαδικασία
  2. Ψηφοδέλτια
  3. Θέσεις συνδυασμών
  4. Μέλη του συλλόγου που είναι υποψήφιοι

Εκλογική διαδικασία

Στις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2014 οι γεωτεχνικοί καλούνται να εκλέξουν μέλη για τα παρακάτω όργανα του ΓΕΩΤΕΕ,
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤΕΕ. Είναι 15μελές και απαρτίζεται από 5 γεωπόνους, 3 κτηνιάτρους, 3 δασολόγους, 3 γεωλόγους και έναν ιχθυολόγο. Ο ψηφοφόρος ψηφίζει τους υποψήφιους όλων των κλάδων και μπορεί να ψηφίσει μέχρι 5 γεωπόνους, 3 δασολόγους, 3 κτηνιάτρους, 3 γεωλόγους και 1 ιχθυολόγο (ψηφοδέλτια και φάκελοι χρώματος λευκού).

β) Τη Διοικούσα Επιτροπή των κατά τόπους Παραρτημάτων. Είναι 11μελές και απαρτίζεται από 4 γεωπόνους, 2 κτηνιάτρους, 2 δασολόγους, 2 γεωλόγους και έναν ιχθυολόγο. Ο ψηφοφόρος ψηφίζει τους υποψηφίους όλων των κλάδων και μπορεί να ψηφίσει μέχρι 4 γεωπόνους , 2 δασολόγους , 2 κτηνιάτρους , 2 γεωλόγους και 1 ιχθυολόγο (ψηφοδέλτια και φάκελοι χρώματος μπλε).

γ) Τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων των Κλάδων.
δ) Τη Συνέλευση Αντιπροσώπων των Κλάδων των Παραρτημάτων.
Για τα δύο τελευταία όργανα το ψηφοδέλτιο είναι κοινό. Εδώ ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει τους υποψήφιους αντιπροσώπους του κλάδου του και θα πρέπει συνεπώς να επιλέξει το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο που αναγράφει στην επάνω δεξιά γωνία τον κλάδο του. Στην ψηφοφορία αυτή ο ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίσει αντιπροσώπους μέχρι τον αριθμό των μελών που θα απαρτίσουν τη συνέλευση του κλάδου. Για το Παράρτημα Κρήτης οι αντιπρόσωποι για τη συνέλευση από τον κλάδο των γεωπόνων είναι 72.

Εκτός από τα παραπάνω όργανα στο ΓΕΩΤΕΕ υπάρχει και το Συντονιστικό Συμβούλιο, μέλη του οποίου είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρεις εκπρόπωσοι από τη Διοικούσα Επιτροπή καθενός εκ των 10 Παραρτημάτων.

Το εκλογικό κέντρο για το Νομό Ηρακλείου είναι τα γραφεία του Παραρτήματος Κρήτης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 35, Α' Όροφος, Ηράκλειο.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που είναι ταμειακά τακτοποιημένα , έχουν δηλαδή εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2013. Τα ομότιμα μέλη μπορούν να ψηφίσουν εφόσον γνωστοποιήσουν αυτή τους την επιθυμία εγγράφως στο Δ.Σ., οπότε και βαρύνονται με τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Μέλη που εγγράφησαν μετά την προκήρυξη των εκλογών (29/8/2014) δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτές τις εκλογές. Τα μέλη που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα, μπορούν να εξοφλήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας, καταβάλλοντας την οφειλή τους στην εφορευτική επιτροπή. Τα ομότιμα μέλη, εκτός από την καταβολή της οφειλής, θα πρέπει να συμπληρώσουν και καταθέσουν στην εφορευτική επιτροπή και τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ, με την οποία θα είναι εφοδιασμένα τα εκλογικά κέντρα . Όσα μέλη κατέβαλαν τις οφειλές τους και στους εκλογικούς καταλόγους εμφανίζονται - για διάφορους λόγους - ότι οφείλουν, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, δείχνοντας στην εφορευτική επιτροπή τα αποδεικτικά καταβολής των οφειλών τους.

Η εκλογική διαδικασία ξεκινάει στις 8:00 και ολοκλήρώνεται στις 18:00. Οι ψηφοφόροι προσέρχονται με το Δελτίο Ταυτότητας Γεωτεχνικού ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

Ψηφοδέλτια

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κρήτης υπάρχουν πέντε συνδυασμοί:
1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΑΡΟΣΗ
2. ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ
3. ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΗΣ
5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ (ΠΑΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤΕΕ υπάρχουν επτά συνδυασμοί:
1. ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ
2. ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)
4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
6. ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μεμονωμένος Υποψήφιος)
7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ (ΠΑΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Για την υπόλοιπη Ελλάδα:

03/10/14 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(pdf-439KB)
03/10/14 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(pdf-429KB)
03/10/14 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ
(pdf-410KB)
03/10/14 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
(pdf-402KB)
03/10/14 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(pdf-442KB)
03/10/14 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(pdf-428KB)
03/10/14 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(pdf-414KB)
03/10/14 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(pdf-412KB)
03/10/14 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ


Θέσεις συνδυασμών

Θέσεις συνδυασμών για τη ΔΕ του Παραρτήματος Κρήτης

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΗΣ (facebook)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ "ΑΡΟΣΗ" - ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κείμενο με τις σκέψεις των γεωτεχνικών που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο της ΑΡΟΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ


Θέσεις συνδυασμών για το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ - (facebook)
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - (Ιστοσελίδα)
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: Δ.Α.Κ.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: ΑΝΤΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: ΑΝΤΙ-ΣΥΝ-ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2014: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Στη σελίδα του ΓΕΩΤΕΕ, στην ενότητα για τις εκλογές μπορεί κανείς να βρει κανείς περισσότερο υλικό σχετικά με τις εκλογές μεταξύ αυτού και τοποθετήσεις των συνδυασμών πέρα από τη διακήρυξη του κάθε συνδυασμού.

Αν κάποιος συνάδελφος έχει πρόσθετο σχετικό υλικό ας μας το αποστείλει.

Μέλη του συλλόγου που είναι υποψήφιοι

Ένας σημαντικός αριθμός μελών του συλλόγου μας μετέχουν στις επερχόμενες εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ στις 2 Νοεμβρίου 2014. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 5 υποψήφιοι για την Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κρήτης, 12 υποψήφιοι για τους αντιπροσώπους των κλάδων και 1 υποψήφιος για το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ. Παρακάτω παρατίθενται τα ονόματα των συναδέλφων υποψηφίων.

Μέλη του Συλλόγου Γεωπόνων Νομού Ηρακλείου που μετέχουν ως υποψήφιοι στις εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ στις 2 Νοεμβρίου 2014:
α) Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κρήτης
Καραβιώτης Δημήτριος (Πανεπιστημονική)
Μπακρατσά Γλυκερία (Πανεπιστημονική)
Μπουντουρά Φανή (Πανεπιστημονική)
Πεπονάκης Κωνσταντίνος (ΑΡΟΣΗ)
Στυλιανού Ευγενία (Γεωτεχνική Ενότητα Κρήτης)
Χατζιδάκη Πελαγία (Ακομμάτιστο ΓΕΩΤΕΕ)

β) Για του αντιπροσώπους των κλάδων
Αποστολάκης Γεώργιος (ΑΡΟΣΗ)
Βασιλειάδης Ανέστης (Γεωτεχνική Ενότητα Κρήτης)
Καραβιώτης Δημήτριος (Πανεπιστημονική)
Μανωλαράκη Χρυσούλα (Γεωτεχνική Ενότητα Κρήτης)
Μαυράκης Τίτος (Γεωτεχνική Ενότητα Κρήτης)
Μπακρατσά Γλυκερία (Πανεπιστημονική)
Μπουντουρά Φανή (Πανεπιστημονική)
Πεπονάκης Κωνσταντίνος (ΑΡΟΣΗ)
Στυλιανού Ευγενία (Γεωτεχνική Ενότητα Κρήτης)
Ταβερναράκη Νίκη (ΑΡΟΣΗ)
Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ (ΑΡΟΣΗ)
Χατζιδάκη Πελαγία (Ακομμάτιστο ΓΕΩΤΕΕ)
Χρονάκης Γεώργιος (ΑΡΟΣΗ)

γ) Για το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ
Αποστολάκης Γεώργιος (Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση)
Χατζιδάκη Πελαγία (Ακομμάτιστο ΓΕΩΤΕΕ)

Να αναφερθεί επίσης ότι άλλοι δύο γεωπόνοι από την Κρήτη μετέχουν ως υποψήφιοι στις εκλογές για το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ.
Δασκαλάκη Άννα (Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση)
Κουτελιδάκης Αντώνιος (ΔΑΚΕ Γεωτεχνικών)

Αν κάποιο από τα μέλη μας είναι υποψήφιος και δεν βλέπει το όνομα του παραπάνω ας μας ενημερώσει να το διορθώσουμε.

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Εθνικό Κτηματολόγιο - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 10 γεωτεχνικούς και μηχανικούς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΕΚΑ (10) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Χολαργός,26.09.2014
Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο:«Υλοποίηση του προγράμματος GIO Land Monitoring 2011-2013», ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου, με διάρκειαοκτώ (8) μηνών, όπως περιγράφονται ακολούθως:
  • 4 συμβάσεις έργου ειδικότητας ∆ασολόγου (ΠΕ)
  • 3 συμβάσεις έργου ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΕ)
  • 1 σύμβαση έργου ειδικότητας Γεωγράφου (ΠΕ)
  • 1 σύμβαση έργου ειδικότητας Γεωλόγου (ΠΕ)
  • 1 σύμβαση έργου ειδικότητας Γεωπόνου (ΠΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την πρότασή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής πρότασης για μια αποκλειστικά σύμβαση. Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι  ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη διεύθυνση (www.ktimatologio.gr) και στην ενότητα «Προκηρύξεις  ∆ιαγωνισμών - ∆ιαβουλεύσεις - Συμβάσεις».

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι η 6η Οκτωβρίου 2014 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Οκτωβρίου 2014 στη  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ktforest@ktimatologio.gr.


Για την ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
& ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε

Ο ∆ιευθύνων ΣύμβουλοςΗλίας Λιακόπουλος

Προκήρυξη πρόσληψης εκατό (100) νέων ερευνητών από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της χώρας και την ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας, ο Ελληνικός  Γεωργικός  Οργανισμός (ΕΛΓΟ) ‐ ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης εκατό (100) νέων θέσεων Ερευνητών που θα πλαισιώσουν τις δομές του. Η ενέργεια αυτή αναμένεται να δώσει μια νέα πνοή στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης της  καινοτομίας    σε  όλους  τους  τομείς  της  πρωτογενούς  παραγωγής της χώρας,δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους ερευνητικούς οργανισμούς του αγροτικού τομέα στη Μεσόγειο. Προσδοκία του ΕΛΓΟ ‐ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι οι νέοι αυτοί επιστήμονες να στελεχώσουν τα Ερευνητικά Ινστιτούτα που παραμένουν εδώ και χρόνια υποστελεχωμένα ή σε αδράνεια, δίνοντας μια νέα δυναμική στην ελληνική γεωργία και συμβάλλοντας στην ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάληψη θέσης Ερευνητή είναι η κατοχή Διδακτορικού διπλώματος και η ερευνητική εμπειρία ‐ δημοσιεύσεις στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν όλους τους τομείς της αγροτικής παραγωγής. Συγκεκριμένα, οι θέσεις που προκηρύσσονται ανά θεματική ενότητα είναι: τριανταοκτώ (38) για τη φυτική παραγωγή,δέκα (19) τη ζωική παραγωγή & την κτηνιατρική έρευνα, δεκατρείς (13) τη δασική έρευνα,έντεκα (11) τους εδαφοϋδατικούς πόρους, οκτώ (8) την τεχνολογία τροφίμων, έξι (6) την αλιευτική έρευνα και πέντε (5) την αγροτική οικονομία.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα απαραίτητα για την πρόσληψη δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.elgo.gr και www.nagref.gr
Αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 και θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:  Χαλεπά & Αιγιαλείας 19, Παράδεισος Αμαρουσίου, Τ.Κ.15152 Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας στα τηλέφωνα 2108175408 (κ. Όλγα Μπαϊρακτσή) και 2108175437 (κ. Σοφία Σταθά).

Προκήρυξη
Προσόντα πρόσληψης.
Αίτηση Υποψηφιότητας Ερευνητών.