Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

ΓΕΩΤΕΕ - Επιστολή προς Υπουργό κ. Τσαυτάρη για διατάξεις Σχεδίου Νόμου

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρη για διατάξεις που περιέχονται σε Σχέδιο Νόμου με αντικείμενο «Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ρυθμίσεων συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ως προς την πρόσβαση και την άσκηση σύμφωνα με τον Ν. 3919/2011». Στο εν λόγω σχέδιο νόμου περιέχονται διατάξεις που αφορούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού (άρθρο 5), τον τρόπο εμπορίας λιπασμάτων (άρθρο 11), την παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού (άρθρο 14) και τους κτηνιάτρους (άρθρο 13).
Σύμφωνα με αυτά:
  • Καταργείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  • Δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης και η δυνατότητα και σε κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας να ασκούν εμπορία λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών σε φυσικά πρόσωπα, που δεν είναι κτηνίατροι ή σε νομικά πρόσωπα, τα οποία απλώς θα απασχολούν κτηνίατρο σαν επιστημονικό υπεύθυνο.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤΕΕ.

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

ΠΟΣΓ - Διαμαρτυρία για την προτεινόμενη κατάργηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου και την υιοθέτηση της μερικής απασχόλησης γεωπόνου στην εμπορία λιπασμάτων και στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού

Κύριοι Υπουργοί
Με έκπληξη και έντονο προβληματισμό πληροφορηθήκαμε, πως επίκειται ψήφιση νομοσχεδίου για την ‘’Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ρυθμίσεων συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ως προς την πρόσβαση και την άσκηση σύμφωνα με το Ν.3919/2011’’.
Αυτό γίνεται χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και με πασιφανείς άμεσους κινδύνους για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, για την αγροτική ανάπτυξης της χώρας και με παράλληλη ισοπεδωτική αντιμετώπιση των επαγγελματικών - εργασιακών δικαιωμάτων των γεωπόνων όπως αυτά υπαγορεύονται από το ΠΔ 344/2000, αφού προβλέπεται:
- η κατάργηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου και η αντικατάσταση της από την διαδικασία αναγγελίας και σιωπηρής έγκρισης του ασκούντος την δραστηριότητα., (άρθρο 3.1 του ν. 3919/2011)
- η δυνατότητα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων, να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης
- η δυνατότητα και σε κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας να ασκούν εμπορία λιπασμάτων.
Κύριοι Υπουργοί
Δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ των άλλων, την πρόσφατη, μόλις προ λίγων μηνών, απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ’ αριθ. 9748/100747/4-10-2012, με την οποία ορθά καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων και ρητά αναφέρονταν ότι:
1) Πρέπει να απασχολείται σε κάθε κατάστημα πώλησης λιπασμάτων όλες τις ώρες και ημέρες λειτουργίας αυτού, υπεύθυνος επιστήμονας ο οποίος να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου
2) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία λιπασμάτων τύπου Α ή Β υποχρεούνται να:
α) Αντικαθιστούν τον υπεύθυνο επιστήμονα εντός μηνός από την αποχώρησή του.
β) Εξασφαλίζουν την προστασία των λιπασμάτων κατά την αποθήκευσή τους από τα καιρικά φαινόμενα.
γ) Τηρούν τους όρους ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία της επιχείρησης.
Το πτυχίο του επιστήμονα γεωπόνου διασφαλίζει μέσω του επαρκούς προγράμματος σπουδών πενταετούς φοίτησης στις Ανώτατες Γεωπονικές Σχολές όλα τα ανωτέρω.
Η προστασία του χρήστη και του καταναλωτή, η προστασία της υγείας των ζώων και των φυτών, η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της τεκμηριωμένης επιστημονικής ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στην παραγωγή και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασμάτων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων καθώς και η αποφυγή ρύπανσης των υπόγειων υδάτων από τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη από τους νομοθέτες.
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο που από τη μία πλευρά ενώ το εθνικό δίκαιο ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές οδηγίες όπως π.χ. η 2000/60/ΕΚ, «Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά» ή η 91/676/ΕΟΚ «Οδηγία για τη νιτρορύπανση» που έχουν σαν σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, και από την άλλη προωθούνται κανονιστικές διατάξεις που εγκυμονούν κινδύνους για το περιβάλλον.
Αλήθεια για παράδειγμα τα προβλήματα της ερημοποίησης των εδαφών, του ευτροφισμού, και η τήρηση Διεθνών Συνθηκών που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και την προστασία της βιοποικιλότητας δεν προβληματίζουν τους νομοθέτες και τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές;
Οφείλουμε ακόμη να σας ενημερώσουμε πως ανέκαθεν το επάγγελμα του γεωπόνου δεν ήταν «κλειστό» ενώ η προστασία του περιβάλλοντος καθιστά υποχρεωτική την άδεια άσκησης επαγγέλματος υπεύθυνου επιστήμονα γεωπόνου.
Για τους παραπάνω λόγους ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων θεωρούμε πως επιβάλλεται να διατηρηθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου και η πλήρης απασχόληση του Γεωπόνου στην εμπορία λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού για λόγους δημοσίου συμφέροντος, που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και ζητάμε την άμεση απόσυρση του «επικίνδυνου» νομοσχεδίου.


Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Γ.


Ο Πρόεδρος
Σοφολόγης Δημήτριος
Ο Γεν. Γραμματέας
Παναγούλης Χρήστος

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Δελτίο Τύπου ΠΟΓΕΔΥ - ΠΟΣΕΥΓ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΟΓΕΔΥ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΟΣΕΥΓ)

Αθήνα 9 Aπριλίου 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1. Οι μνημονιακές κυβερνήσεις, αφού λεηλάτησαν μισθούς και συντάξεις, εκτίναξαν με τις πολιτικές τους την ανεργία στα ύψη, καρατόμησαν τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα και οδήγησαν την κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση, προχωρούν στην ιδιωτικοποίηση και διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών, την εμπορευματοποίηση των Κοινωνικών Αγαθών και σε μαζικές απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων.
Η Κυβέρνηση απόλυτα υποταγμένη στις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών της χώρας, έχει θέσει σε προτεραιότητα και εμμένει στην εφαρμογή της ανάλγητης πολιτικής των απολύσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, με βασικό στόχο τη μείωση του ανθρωπίνου δυναμικού κατά 150.000 μέχρι το 2015.
Αυτή η πολιτική όμως οδηγεί στην κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους, σε μια περίοδο, μάλιστα, που η Ελληνική Κοινωνία έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ την ύπαρξη και παροχή Δημόσιων Υπηρεσιών και Κοινωνικών Αγαθών Ποιότητας.

2. Η πρόταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το νέο Οργανόγραμμα του ΥΠ.Α.Α.Τ. που βγήκε στη δημοσιότητα είναι ένα κακέκτυπο προηγούμενων προτάσεων που έχουν απορριφθεί από το Συνδικαλιστικό Κίνημα. Πέραν της μείωσης του προσωπικού κατά 170 έως 200 άτομα, τις μειώσεις οργανικών μονάδων από 58% έως 60%, τη μείωση του προσωπικού των υποστηριχτικών δομών από 36,8% σε 28,4%, το νέο Οργανόγραμμα δεν ανταποκρίνεται ούτε στις ανάγκες της αγροτικής Οικονομίας και του αγροτικού κόσμου ούτε στις προτάσεις της Ομοσπονδίας.
Τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών παραμένουν πιστά στους στόχους και αρχές που έχουν βάλει στα Συνέδρια των Ομοσπονδιών για ένα Οργανόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του φτωχού και μεσαίου Έλληνα Αγρότη και της Αγροτικής Οικονομίας γενικότερα.
Ζ Η Τ Α Μ Ε
Να αποσυρθεί το Οργανόγραμμα που έχει προταθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Να αρχίσει συζήτηση με τους Φορείς και το Συνδικαλιστικό Κίνημα του Υπουργείου για ένα νέο Οργανόγραμμα.

3. Οι εργαζόμενοι είναι αντίθετοι στο ξεπούλημα Δημόσιας περιουσίας, που μεθοδεύεται με την μεταφορά των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των Νομικών προσώπων στο κτίριο Κεράνης με πρόσχημα την μείωση του λειτουργικού κόστους του Υπ.Α.Α.Τ., χωρίς κανείς να γνωρίζει ποιό θα είναι το νέο ενοίκιο και αν όντως υπάρχει μείωση κόστους ή αύξηση. Η Πολιτική Ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. και οι Διοικήσεις των Οργανισμών φέρουν ευθύνη, όχι μόνο πολιτική, για τα επιπλέον κόστη που ενδέχεται να προκαλέσουν, ειδικά αν δεν τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες για τη μίσθωση ακινήτων από το Δημόσιο.
Για όλους τους παραπάνω λόγους οι εργαζόμενοι στο Υπ.Α.Α.Τ. και τους εποπτευόμενους Οργανισμούς, δηλώνουν ότι δεν είναι σύμφωνοι με τη σχεδιαζόμενη μεταφορά και θα εξαντλήσουν κάθε νόμιμο μέσο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών τους.

Κατόπιν τούτου σε εκτέλεση αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων αποφασίστηκε να προχωρήσουμε σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013.

ΌΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΈΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22.

Απάντηση του ΥΠΑΑΤ για τα Περιφερεικά Κέντρα Πιστοποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου

Σε ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές, μεταξύ αυτών και βουλευτές του Ηρακλείου από όλα τα πολιτικά κόμματα, σχετικά με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου απάντησε ο Υπουργός Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Στην απάντηση του αναφέρει "Αναφορικά με τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, επισημαίνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες αναδιοργανώνονται και δεν καταργούνται. Όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ πρόκειται να συντονιστούν κάτω από επτά Περιφερειακές Διευθύνσεις, οι οποίες, αντίστοιχα, θα συντονίζονται από την κεντρική Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών,.....".

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απάντησης.

Έγγραφο απάντησης