Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

ΠΔ 159/2014 - μερική απασχόληση των υπευθύνων επιστημόνων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων

Εκδόθηκε στις 5/11/2014 το ΠΔ 159/2014 το οποίο αφορά τη μερική απασχόληση των υπευθύνων επιστημόνων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων.

Το εν λόγω προεδρικό διάταγμα, σε συνδυασμό με το ΠΔ 145/2014 ουσιαστικά ενεργοποιεί τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4152/2013 α) για μερική απασχόληση του υπεύθυνου επιστήμονα και β) απασχόληση προσωπικού ισότιμα εκπαιδευμένου.

Συνοπτικά, ορίζεται ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών μπορούν να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα για 10-20 ώρες/εβδομάδα (ανάλογα την κατηγορία της άδειας). Για την εμπορία λιπασμάτων ο υπεύθυνος επιστήμονας θα πρέπει να είναι παρόν καθ' όλο το ωράριο λειτουργίας για τουλάχιστον 2 ημέρες και τις υπόλοιπες θα πρέπει να απασχολείται κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ως μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, την οποία η Ελλάδα έχει υιοθετήσει, ορίζονται:
1. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου