Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Εθνικό Κτηματολόγιο - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 10 γεωτεχνικούς και μηχανικούς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΕΚΑ (10) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Χολαργός,26.09.2014
Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο:«Υλοποίηση του προγράμματος GIO Land Monitoring 2011-2013», ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου, με διάρκειαοκτώ (8) μηνών, όπως περιγράφονται ακολούθως:
  • 4 συμβάσεις έργου ειδικότητας ∆ασολόγου (ΠΕ)
  • 3 συμβάσεις έργου ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΕ)
  • 1 σύμβαση έργου ειδικότητας Γεωγράφου (ΠΕ)
  • 1 σύμβαση έργου ειδικότητας Γεωλόγου (ΠΕ)
  • 1 σύμβαση έργου ειδικότητας Γεωπόνου (ΠΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την πρότασή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής πρότασης για μια αποκλειστικά σύμβαση. Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι  ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη διεύθυνση (www.ktimatologio.gr) και στην ενότητα «Προκηρύξεις  ∆ιαγωνισμών - ∆ιαβουλεύσεις - Συμβάσεις».

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι η 6η Οκτωβρίου 2014 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Οκτωβρίου 2014 στη  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ktforest@ktimatologio.gr.


Για την ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
& ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε

Ο ∆ιευθύνων ΣύμβουλοςΗλίας Λιακόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου